Daftar Hitam penyedia barang/jasa
Nama RekananPeriode Efektif
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA
Direktur Utama: Eko Hari Purbiyantoro.ST
direktur: Ali Mundofar
26 Agustus 2015 - 26 Agustus 2017